Algemene voorwaarden

>Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden2018-11-16T12:20:27+00:00

Algemene voorwaarden Urban Farming Expert
versie: 1 november 2018

Artikel 1. Definities

1.1. Urban Farming Expert: de eenmanszaak Urban Farming Expert, statutair gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32161148.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Urban Farming Expert een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Urban Farming Expert voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: de verkoop van tower gardens en de daarvoor benodigde planten en advisering en projectrealisatie hier omtrent.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Urban Farming Expert en klant krachtens welke Urban Farming Expert de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.7. Website: www.urbanfarming.expert

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Urban Farming Expert gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten op afstand tussen Urban Farming Expert en klant, verrichte diensten, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling met Urban Farming Expert verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Urban Farming Expert en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Urban Farming Expert en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.4. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1. Offertes van Urban Farming Expert zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. De offerte zal, na acceptatie, 7 jaar bewaard worden. Dit in verband met het wettelijke bewaartermijn van offertes en facturen.
3.2. Urban Farming Expert zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.
3.3. Door Urban Farming Expert verzonden offertes zijn vrijblijvend en zijn veertien dagen geldig na ontvangst door de klant, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
3.4. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Urban Farming Expert het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.5. Alle door Urban Farming Expert gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.
3.6. Urban Farming Expert behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.7. Urban Farming Expert behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld foor het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Aanbod, overeenkomst en meerwerk

4.1. Het aanbod en de overeenkomst komen tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Urban Farming Expert verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte. Het aanbod bevat een omschrijving van de producten en/of diensten. Door dit aanbod kan de klant een beoordeling maken van het product. Vergissingen of fouten in het aanbod (op afbeeldingen) binden Urban Farming Expert niet.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Urban Farming Expert binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten. Indien klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Urban Farming Expert onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
4.4. Urban Farming Expert heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Urban Farming Expert zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Urban Farming Expert wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
4.7. Indien Urban Farming Expert, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Urban Farming Expert gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Urban Farming Expert in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Urban Farming Expert uitgevoerde werk te vergoeden.

Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor Urban Farming Expert

5.1. Urban Farming Expert garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Urban Farming Expert spant zich in om de gegevens die Urban Farming Expert voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Urban Farming Expert met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. Urban Farming Expert is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Urban Farming Expert uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Urban Farming Expert eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Urban Farming Expert en/of overige promotionele uitingen van Urban Farming Expert.
5.6. Urban Farming Expert zal zich onthouden van het kennisnemen van de inhoud van persoonlijke e-mail of andere bestanden en berichten welke door de klant op servers van Urban Farming Expert worden opgeslagen, tenzij zij hiertoe verplicht wordt vanwege enige wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak.

Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor klant, en het herroepingsrecht

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Urban Farming Expert te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Urban Farming Expert onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Urban Farming Expert om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Urban Farming Expert zijn verstrekt, heeft Urban Farming Expert het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Urban Farming Expert steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.
6.5. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Urban Farming Expert nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Urban Farming Expert niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.6. Wanneer Urban Farming Expert inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Urban Farming Expert is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de Klant degene is die inlogt door middel van de aan de Klant verstrekte inloggegevens.
6.7. Bij klachten over de door Urban Farming Expert geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Urban Farming Expert binnen zeven dagen na levering van de dienst en/of het product, doch uiterlijk binnen één maand na voltooiing van de volledige opdracht. De klant vrijwaart Urban Farming Expert één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.8. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product binnen minimaal 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Urban Farming Expert mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.
6.9. De in artikel 6.8 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals hij dit in een winkel zou kunnen doen.
6.10. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Urban Farming Expert. Zo snel mogelijk daarop zendt de klant het product terug naar de Urban Farming Expert. Het risico van terugsturen en de kosten hiervan liggen bij de klant.
6.11. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
6.12. Urban Farming Expert kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7. Levering en levertijd

7.1. De door Urban Farming Expert te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Urban Farming Expert opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. In geval van producten zal Urban Farming Expert de bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en recht op teruggave van het betaalde bedrag.
7.2. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Urban Farming Expert mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.3. Aan de leveringsplicht van Urban Farming Expert zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Urban Farming Expert geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

Artikel 8. Betaling
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Urban Farming Expert verzonden facturen dienen door de klant binnen veertien dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een bestelling via de webshop zal direct worden betaald.
8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.4. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.6. In bovenstaande gevallen heeft Urban Farming Expert voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.7. De klant gaat er mee akkoord dat Urban Farming Expert elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Urban Farming Expert zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.8. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €2,50 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Urban Farming Expert verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan Urban Farming Expert kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Urban Farming Expert een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.10. Alle door Urban Farming Expert geleverde producten en diensten blijven eigendom van Urban Farming Expert totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Urban Farming Expert zijn voldaan.

Artikel 9. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Urban Farming Expert tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Urban Farming Expert geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Urban Farming Expert en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Urban Farming Expert.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Urban Farming Expert ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Urban Farming Expert.
9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Urban Farming Expert geleverde producten blijven eigendom van de klant.
9.6. Urban Farming Expert is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Urban Farming Expert plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Urban Farming Expert vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Iedere overeenkomst tussen Urban Farming Expert en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Urban Farming Expert kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
10.2. Indien Urban Farming Expert onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Urban Farming Expert dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Urban Farming Expert aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Urban Farming Expert toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Urban Farming Expert sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Urban Farming Expert geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Urban Farming Expert.
10.5. Urban Farming Expert is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.6. Klant vrijwaart Urban Farming Expert voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Urban Farming Expert.

Artikel 11. Onderbreking van de diensten en overmacht

11.1. Urban Farming Expert is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 30 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Urban Farming Expert is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Urban Farming Expert weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Urban Farming Expert kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Urban Farming Expert een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

Artikel 12. Duur overeenkomst en beëindiging

12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Beide partijen, zowel klant als Urban Farming Expert, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Urban Farming Expert de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Urban Farming Expert voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Urban Farming Expert;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Urban Farming Expert zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Urban Farming Expert vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.6. Urban Farming Expert behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Urban Farming Expert overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 13. Conformiteit

13.1. Urban Farming Expert zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Urban Farming Expert in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Urban Farming Expert worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Urban Farming Expert aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Urban Farming Expert.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Urban Farming Expert te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Urban Farming Expert, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 14. Overige bepalingen en toepasselijk recht

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Urban Farming Expert en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Urban Farming Expert alleen bindend indien en voor zover deze door Urban Farming Expert uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
14.3. Indien Urban Farming Expert op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
14.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
14.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derde worden overgedragen indien Urban Farming Expert hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
14.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Urban Farming Expert partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
14.7. De klant en Urban Farming Expert zullen eventuele geschillen eerst in onderleg overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
14.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Urban Farming Expert en de klant.